top of page
Mobile Casting logotyp

Användarvillkor för Mobile Casting

1. Allmänt

Välkommen till Mobile Casting, en mobilapp som ägs och drivs av Mobile Casting Sweden AB med organisationsnummer: 556860-0638  (”vi”, ”oss”, ”vår”). Genom att använda vår app samtycker Du till att följa och vara bunden av dessa användarvillkor (”villkor”), inklusive eventuella ytterligare regler och villkor som vi kan publicera från tid till annan. Dessa villkor utgör ett juridiskt avtal mellan Dig och oss och reglerar Din användning av vår app.

 

Denna text uppdaterades senast 15 augusti 2023. 

 

2. Användning av appen

Du samtycker till att:  

  • Följa alla relevanta lagar och regler.

  • Inte använda appen för bedrägliga syften eller på ett sätt som skadar Mobile Castings rykte.

  • Inte söka obehörig åtkomst till appen.

 

3. Appens tjänster  

Mobile Casting erbjuder en plattform där individer och professionella kan registrera sig för möjligheter inom bild- och filmmaterialproduktion, inklusive men inte begränsat till, roller som skådespelare och statister. Mobile Casting fungerar som en förmedlare och är inte ansvarig för avtalen mellan parterna.

 

4. Appens innehåll

Allt material i appen är skyddat enligt immaterialrättslagstiftning. Utan vårt skriftliga godkännande får innehållet inte kopieras, modifieras eller distribueras.

 

5. Ditt konto

För att kunna använda sig av Mobile Castings tjänster krävs registrering. När du registrerar dig måste du tillhandahålla korrekt och aktuell information. Du är ansvarig för all aktivitet som sker via ditt konto och ansvarar för att skydda ditt lösenord. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se vår Integritetspolicy.

 

6. Casting coins
6.1. Genom att använda Mobile Casting kommer Användare att kunna köpa eller använda Casting Coins. Dessa kan användas för att få tillgång till särskilda funktioner inom appen.

6.2. Casting Coins kan inte lösas in mot riktiga pengar, varor eller andra tjänster. De saknar kontantvärde och kan inte bytas, säljas eller överföras till någon annan.

6.3. Vid köp av Casting Coins sker transaktionen genom den betalmetod som Användaren har valt. Efter genomförd transaktion kan köpet inte återkallas eller återbetalas, med undantag av där tvingande lagstiftning föreskriver annat.

6.4. Om Användarens konto avslutas, oavsett orsak, förlorar Användaren alla insamlade, köpta eller outnyttjade Casting Coins utan rätt till kompensation.

5.5. Mobile Casting förbehåller sig rätten att ändra, begränsa eller avsluta användningen av Casting Coins när som helst utan föregående meddelande.

6.6. Genom att genomföra ett köp av Casting Coins, ger Användaren sitt uttryckliga medgivande till att leveransen av de virtuella Casting Coins påbörjas omedelbart och erkänner att hen därmed inte har någon ångerrätt gällande detta köp.

 

7. Ångerrätt

7.1. I enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som användare rätt till att utan att ange skäl avbryta avtalet inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter dag då avtalet ingicks.

7.2. För att utöva din ångerrätt ska du lämna Mobile Casting ett klart och tydligt meddelande om beslut att frånträda Avtalet, till exempel genom ett meddelande avsänt per post, fax eller e-post. För en effektiv hantering rekommenderar Mobile Casting att använda sig av uppsägningsfunktionen som finns tillgänglig på användarens konto.

7.3. Du kan, men behöver inte, använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt. Mobile Castings kontaktuppgifter i övrigt framgår av sista punkten i detta avtal. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du lämnar ett meddelande till Mobile Casting om att avtalet frånträds innan ångerfristen gått ut.

7.4. Undantag från ångerrätten: Ångerrätten gäller inte för köp av Casting Coins i appen när leveransen av dessa har påbörjats med ditt uttryckliga medgivande, och du har bekräftat din medvetenhet om att rätten därmed går förlorad.

 

  

8. Ansvar och ansvarsbegränsning

8.1.    Mobile Castings ansvar gentemot Användaren är begränsat till vad som anges i dessa Villkor om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

8.2.    Mobile Casting ansvarar inte för innehållet i de tjänsteförfrågningar eller profiler som förmedlas genom Appen.

8.3.    Mobile Casting har ingen skyldighet att ersätta Användaren för skada som Användaren skulle kunna lida till följd av att Appen inte motsvarar Användarens förväntningar eller annars till följd av Användarens användande av Appen. Mobile Casting ersätter aldrig skador hänförliga till näringsverksamhet och inte heller indirekta skador såsom utebliven vinst och andra följdskador.

8.4.    Appen tillhandahålls i befintligt skick och Användaren ansvarar själv för sin användning av Appen och den tekniska utrustning, mjukvara och annan utrustning som krävs för användning av och tillgång till Appen. Mobile Casting ansvarar inte för skada som uppkommit genom att Användaren inte iakttagit vad som ankommer på denne enligt Avtalet.

8.5.    Användaren är skyldig att ersätta Mobile Casting för skada som orsakas Mobile Casting på grund av Användarens överträdelse av detta Avtal eller annars på grund av användning av Appen.

8.6.    Vad som i detta Avtal anges om begränsningar av Mobile Castings ansvar för att ersätta skada som drabbat Användaren gäller inte om Användaren drabbats av skada på grund av Mobile Castings grova vårdslöshet eller uppsåt och inte heller vid personskada.


 

9. Avbrytande av publicering m.m.

Mobile Casting värnar om en positiv och säker upplevelse för alla användare. Av den anledningen äger Mobile Casting rätt att med omedelbar verkan avsluta en Användares tjänst och avföra Användaren från Mobile Casting om

  • Användarens inlägg eller beteende anses olämpligt eller kränkande

  • Användarens uppträdande kan uppfattas som ofredande eller i strid med lag eller god sed.

  • Användaren bryter mot andra Användares rättigheter eller på annat sätt riskerar att skada plattformens rykte.

Mobile Casting tar sig friheten att, i sådana fall, fatta beslut utifrån varje enskilt scenario och den information som finns tillgänglig. Vi strävar alltid efter att säkerställa att vår plattform är en välkomnande och säker plats för alla våra användare.


 

10. Force majeur

Mobile Casting är inte ansvarigt för förseningar eller brister i tjänsten på grund av omständigheter utanför vår kontroll, såsom naturkatastrofer, arbetskonflikter eller liknande händelser.

 

11. Ändringar och reklamation  

Mobile Casting kan ändra dessa villkor eller tjänsten vid behov. Vi kommer att meddela dig om förändringar via e-post eller via meddelanden i appen. Om du har klagomål eller feedback är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som tillhandahålls. 

 

12. Kommunikation och meddelanden  

All kommunikation med Mobile Casting ska ske via den e-postadress eller kontaktformulär som anges på vår webbplats.

 

13. Lagval och tvistlösning 

För detta Avtal gäller svensk lag.

 

A.För konsumentanvändare: Om det mellan Mobile Casting och Användaren uppstår en tvist som parterna inte lyckas lösa genom förhandlingar, kan Användaren som är konsument hänvisa tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller via adress: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Om Användarens anspråk eller klagomål har uppstått med anledning av ett köp online, finns även en möjlighet för Användaren att använda sig av EU:s onlineplattform för att lösa tvister. EU:s onlineplattform nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

B.För företags- eller professionella användare: Vid eventuella tvister som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, ska tvisten avgöras av en behörig domstol i Sverige.

 

14. Övrigt   

Mobile Casting förbehåller sig rätten att överföra detta avtal till ett annat företag. Vi kan även ändra vårt erbjudande eller tjänst när som helst.

 

15. Avtalstid  

Avtalstiden gäller tillsvidare och kan avslutas direkt. Uppsägningen kan göras under Kontoinställningar i Mobile Casting appen, eller via e-post till hello@mobilecasting.se. Mobile Casting äger rätt att säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan om Användaren gör sig skyldig till ett allvarligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter mottagande av skriftlig anmaning därom.

 

16. Kontakt  

För frågor eller funderingar kring dessa villkor, vänligen kontakta oss på hello@mobilecasting.se

bottom of page