top of page
Mobile Casting logotyp

Användarvillkor för Mobile Casting: Företag

1. Allmänt 

Välkommen till Mobile Casting, en webbapplikation som ägs och drivs av Mobile Casting Sweden AB, organisationsnummer: 556860-0638. Genom att använda vår tjänst samtycker du, som representant för företaget som annonserar efter talanger på Mobile Castings plattform (“Företaget”), till att följa dessa användarvillkor. Dessa villkor reglerar användningen av vår plattform för publicering av jobbannonser. "Jobbannons" eller “Jobbannonser” avser en annons eller annonser publicerad av företaget som beskriver ett specifikt uppdrag inom området skådespeleri, statistroll eller liknande positioner inom reklam-, underhållnings- och/eller filmindustrin.

 

2. Registrering och användning 

För att publicera jobbannonser via Mobile Casting krävs registrering. När du registrerar ditt företag måste du tillhandahålla korrekt och aktuell företagsinformation. Ni är ansvariga för all aktivitet som sker via ert konto.

 

3.Företagets ansvar

 

3.1. Efterlevnad av lagar och regler

Företaget som annonserar på Mobile Casting förbinder sig att följa alla relevanta lagar, regler och föreskrifter när det gäller publicering och hantering av jobbannonser på Mobile Casting.

 

3.2. Etiska riktlinjer

Företaget förbinder sig att upprätthålla höga etiska standarder när det gäller innehållet i och hanteringen av jobbannonser. Jobbannonser som, enligt Mobile Castings bedömning, kan anses vara olämpliga, stötande eller skada Mobile Castings varumärke kommer att tas bort. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, annonsering av roller eller uppdrag som kan anses vara oetiska, diskriminerande eller med anknytning till olämpliga industrier såsom pornografi, extremt våldsamma eller skadliga underhållningsformer samt propagandamaterial för extrema ideologier.

 

3.3. Hantering av data

Företaget förbinder sig att behandla all information från sökande, inklusive personuppgifter, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning såsom GDPR, och att inte använda sådan information för andra syften än de som är direkt relaterade till det specifika jobbuppdraget som annonserats.

 

4. Sekretess 

Båda parter åtar sig att inte avslöja konfidentiell information som kan komma att delas under avtalets gång. Denna förpliktelse kvarstår i två år efter avtalets avslut. Undantaget är information som måste offentliggöras enligt lag.

 

5. Kostnader

Att publicera en jobbannons via Mobile Casting är, om inget annat överenskommet mellan parterna, kostnadsfritt tills vidare.

 

6. Begränsning av ansvar  

Mobile Casting frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppkomma på grund av att en annons inte fyller sitt syfte, tekniska problem, eller andra liknande scenarion.

 

7. Försvar och skadeslöshet

7.1.

Företaget förbinder sig att försvara Mobile Casting mot eventuella anspråk tredje part kan ha på grund av annonsens innehåll och att hålla Mobile Casting skadelöst från alla skador, kostnader, böter och avgifter som kan uppstå till följd av sådana anspråk.

 

7.2.

Om en tredje part gör anspråk mot Mobile Casting på grund av en annons publicerad av Företaget, har Mobile Casting rätt att omedelbart ta bort den aktuella annonsen tills tvisten är löst. Mobile Casting har även rätt att kräva att Företaget förändrar innehållet i sin annons så att det uppfyller alla relevanta lagar, regler och etiska riktlinjer. Om Företaget inte genomför nödvändiga förändringar inom en skälig tidsram, har Mobile Casting rätt att permanent ta bort annonsen utan ytterligare meddelande.

 

8. Icke-värvning

Företaget åtar sig att inte direkt eller indirekt värva eller försöka värva någon av Mobile Castings anställda eller konsulter under avtalets gång samt 12 månader efter avtalets upphörande.

 

9. Externa leverantörer

9.1.

Mobile Casting kan från tid till annan besluta att anlita externa leverantörer för att utföra vissa tjänster, såsom supportfunktioner, eller när vi anser att samarbete med en tredje part kan förbättra resultatet av en viss jobbannons eller upplevelsen av vår tjänst som helhet.

 

9.2.

Företaget medger att Mobile Casting kan dela nödvändig information med dessa externa leverantörer eller tredje parter i syfte att fullfölja tjänstens syfte. All delning av sådan information kommer att ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och Mobile Castings sekretesspolicy.

 

9.3.

Vid anlitande av externa leverantörer eller ingående av tredjepartssamarbeten, kommer Mobile Casting att informera Företaget om identiteten på den externa leverantören eller tredje parten, samt beskriva hur och varför de är involverade, om det på något sätt påverkar Företagets jobbannonser eller interaktioner med tjänsten.

 

10. Uppsägning

Båda parter har rätt att när som helst avsluta detta avtal genom skriftlig notis. Vid uppsägning ska alla aktiva annonser tas bort från Mobile Casting.

 

11. Tvister  

Tvister som rör detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om en tvist inte kan lösas genom förhandling, ska den avgöras enligt svensk lag i en svensk domstol.

 

12. Ogiltiga och ogenomförbara bestämmelser  

Om någon bestämmelse i detta avtal skulle bedömas som ogiltig eller ogenomförbar, ska de återstående bestämmelserna fortsätta att gälla utan påverkan.

 

13. Tidigare avtal  

Detta avtal ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal mellan parterna angående ämnet för detta avtal.

 

14. Kontakt  

För frågor kring dessa villkor, vänligen kontakta oss på hello@mobilecasting.se

bottom of page